Taakdelegatie: Heeft u de bekwaamheid van uw medewerkers vastgelegd?

Uit ervaring blijkt dat tandartsen de bekwaamheid van medewerkers waaraan zij taken delegeren zelden hebben vastgelegd. Een praktische checklist voor taakdelegatie. Rol van de tandarts en taakdelegatie De rol en..

Gratis e-boek:

Werken in en aan je zorgpraktijk

Uit ervaring blijkt dat tandartsen de bekwaamheid van medewerkers waaraan zij taken delegeren zelden hebben vastgelegd. Een praktische checklist voor taakdelegatie.

Rol van de tandarts en taakdelegatie

De rol en positie van de tandarts is aan het veranderen. De zorgverlening door de tandarts is steeds meer gebaseerd op taakdelegatie en teamwerk. Hoewel vele tandartsen voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen delegeren, blijkt uit ervaring dat de tandarts maar zelden zich (aantoonbaar) heeft vergewist van de bekwaamheid van de gedelegeerde. Hoewel dit wel een voorwaarde is van taakdelegatie. Hieronder een handige checklist voor het in de praktijk vastleggen van de bekwaamheid van de gedelegeerde.

Taakdelegatie

Bij taakdelegatie gaat het om taken die niet behoren tot het deskundigheidsgebied van de persoon aan wie de taken worden gedelegeerd en kan het zowel gaan om voorbehouden als om niet-voorbehouden handelingen. Aan het delegeren van taken (zowel voorbehouden als niet-voorbehouden handelingen) zijn de volgende voorwaarden verbonden.

Voorwaarden

Bij taakdelegatie in de mondzorg dient te worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
–       De tandarts verstrekt opdracht, waarbij gebruik wordt gemaakt van protocollen.
–       De tandarts vergewist zich van de bekwaamheid van de gedelegeerde voor het uitvoeren van de handeling en deze moet zichzelf ook bekwaam achten.
–       De gedelegeerde informeert de patiënt dat een handeling wordt uitgevoerd in opdracht van de tandarts.
–       De behandelgegevens worden vastgelegd in één patiëntendossier, waarvoor de tandarts verantwoordelijk is.

Checklist taakdelegatie

Deze checklist beschrijft de stappen om de bekwaamheidstoets aantoonbaar vast te leggen:
1.     Inventariseer welke voorbehouden en niet-voorbehouden handelingen in de praktijk worden gedelegeerd en aan wie.
2.     Breng de bekwaamheid van de gedelegeerde in kaart op basis van  gevolgde opleidingen en cursussen.
Indien de gedelegeerde wel bekwaam wordt geacht door de tandarts, maar dit niet kan worden aangetoond met een diploma of certificaat, moet de bekwaamheid worden getoetst door een derde uit het opleidingscircuit.
3.     Leg deze stappen per medewerker vast in een formulier. Daarin staat in ieder geval:
–    Naam medewerker
–   Functie
–   Opleiding
–   Gedelegeerde voorbehouden handelingen
–   Gedelegeerde niet-voorbehouden handelingen
–   Bekwaam o.b.v. cursus, opleiding en/of toetsing door derde uit opleidingscircuit
–   Handtekening van tandarts dat gedelegeerde bekwaam is voor de aangegeven handelingen
–   Handtekening van gedelegeerde dat hij/zij zich bekwaam acht voor de aangegeven handelingen
–   Geldigheidsduur van de ondertekening (bv. een termijn van 1 jaar, daarna bekwaamheid opnieuw toetsen)

Op basis van bovenstaande stappen kan snel achterhaald worden of gedelegeerde inderdaad bekwaam is – volgens de eisen die daaraan gesteld zijn – voor alle gedelegeerde handelingen. Daarnaast wordt vanuit de kwaliteit van de zorgverlening geadviseerd deze bekwaamheidstoets periodiek terug te laten keren, zodat de tandarts gedwongen wordt op regelmatige basis de kwaliteit van de uitgevoerde handelingen in zijn of haar praktijk te beoordelen.

Bron: “De NMT over rol en positie van zorgverleners in de mondzorg. Verkort visiedocument.” Uitgave van de NMT in september 2012.

Neem contact op

 

Anderen bekeken ook

Checklist IGJ protocollen – update

Checklist IGJ protocollen – update

De veelheid aan eisen waarop wordt geïnspecteerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ; voorheen IGZ) maakt dat tandartsen vaak niet exact weten aan welke eisen dient te worden voldaan en hoe hieraan te..

Praktisch tips voor de AVG in de tandartspraktijk

Praktisch tips voor de AVG in de tandartspraktijk

In mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in, waarmee de regels rond de bescherming van persoonsgegevens worden aangescherpt. De verordening eist dat praktijken organisatorische en technische..